მნიშვნელობა ქვეყნისთვის

• ინვესტიციების მოზიდვა

• ქვეყნის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ზრდა

• ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური პროექტების განვითარება და ინოვაციური დარგების აღმოჩენა

• ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა

• კვალიფიციურ კადრზე მოთხოვნის ზრდა

• ტექნოლოგიური პროგრესის ხელშეწყობა

• ქვეყნის მწარმოებლურობის ზრდა