მიზნები

  • •ვენჩურული  და კერძო კაპიტალის ფონდების დარგის ხელშეწყობა და განვითარება

  • •კაპიტალური ბაზრების დარგის განვითარების ხეშეწყობა

  • •კანონმდებლობის/რეგულაციების შემუშავებაში ხელშეწყობა

  • •რეგიონის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება

  • •კულტურის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს უწყობს მეწარმეებს და განვითარების საწყის ეტაპზე არსებულ კომპანიებს საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში

  • •ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობა და სამუშაო ადგილების შექმნა

  • •უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა

  • •ინოვაციების განვითარება და ახალი დარგების აღმოჩენა

  • •ბიზნესის არსებული სფეროების განვითარება

  • •ტექნოლოგიური პროგრესის ხელშეწყობა